ביקור בית ברל בית ספר אלמוסתקבל גל'ג'וליה

בית ספר אלמוסתקבל ג'לג'וליה

כתובת: ג'לג'וליה 153

שם המנהל: פאתנה חגלה
יו"ר ועד פעולה: דני בירן

מספר כיתות: 27 כולל 2 גנים, 2 כיתות מקדמות, 6 כיתות לק"ש.

מספר תלמידים: 510 כולל 45 לקויי שמיעה.

מספר עובדי הוראה: 53.

חזון בית הספר:

קידום למידה משמעותית שתוביל
להישגים לימודיים, למימוש עצמי ולמצוינות
הבנייה משותפת של תפיסה פדגוגית כוללת של הלמידה המשמעותית
קידום הישגים לימודיים בדגש על פיתוח תפקודי לומד
המותאמים למאה ה-21
טיפוח אסטרטגיות חשיבה מסדר גבוה, הבנה מעמיקה, יכולת עבודה
בצוות, תחושת מסוגלות ויכולת ניהול עצמי.
התאמת תוכנית הלימודים, מערכי הערכה ומדידה, תפיסת ההוראה,
הכשרה ופיתוח מקצועי.