Back to school. Vector set.

תמצית סיפור ההצלחה

שיפור ועיצוב אקלים חינוכי מיטבי', בעזרת תוכנית "התנהגותון" , במטרה לצמצם ולמגר את מקרי האלימות בביה"ס,  תוך עידוד וחיזוק התנהגויות חיוביות בקרב התלמידים.

School days. Pictogram icon set. School children.

תיאור הקונטקסט הארגוני

  • ביה"ס היסודי ממ"ד מוריה – חדרה
  • מס' תלמידים: 350
  • מס' כיתות: 16 ועוד 3 כיתות חנ"מ
  • אוכלוסייה: הטרוגנית (25% יוצאי אתיופיה, 12% ילדי פנימייה).
  • מס' אנשי צוות: כ-30 מחנכים ומורים מקצועיים.
  • בית הספר משתייך לזרם הממלכתי דתי, אוכלוסיית ביה"ס הטרוגנית.
  • מבחני מיצ"ב (חיצוני) בנושא אקלים הבית ספרי נערכים אחת לשנתיים.
  • נתוני המיצ"ב ידועים ומפורסמים לציבור הרחב.
  • מדי שנה אנו עורכים שאלון אקלים פנימי (המכונה:מצביות) שנבנה ע"י צוות ביה"ס ומועבר לכל תלמידי ביה"ס עפ"י רמות הגיל השונות .

Back to school. Vector set.

תמונת מצב

לפני:
 ריבוי מקרי האלימות – פיזית ומילולית בעיקר בזמן ההפסקות. האירועים נגררים לתוך השיעורים וגוזלים זמן יקר לצורך בירור וטיפול.
 ציוני מיצ"ב אקלים נמוכים ביחס לשנים קודמות וביחס לכלל בתי הספר.
 התנהגויות נורמטיביות לא זכו להתייחסות.
 ריבוי השעיות תלמידים בעקבות התנהגות בלתי הולמת וללא שיפור וצמצום המקרים.
 תדמית שלילית על ביה"ס.
 תלונות חוזרות של הורים ותלמידים על היעדר תחושת בטחון בביה"ס.
 היעדר משאבים לפיצוי ותגמול התנהגויות נורמטיביות

אחרי:
 צמצום מקרי האלימות בביה"ס.
 שיפור ציוני מבחני מיצ"ב האקלים בצורה משמעותית ומעל הממוצע הארצי !!!!
 תחושה של מוגנות ובטחון בקרב התלמידים.
 תחושת שביעות רצון בקרב ההורים והתלמידים בביה"ס.
 צמצום מקרי ההשעיות באופן משמעותי .
 שיפור תדמית ביה"ס .
 חיזוק התנהגויות חיוביות ותגמול הולם לתלמידים אשר מיישמים את כללי "ההתנהגותון".
 פעילות מהנה בפרקי זמן מוגדרים לחיזוק ושימור התוכנית.
 רצון ומוטיבציה להמשיך ולהצליח גם בעתיד .
 פרסום הנתונים בקרב קהילת ביה"ס .

Back to school. Vector set.

תוצרי לוואי חיוביים

 אווירת הצלחה ומימוש תוכניות ויעדים שהציב הצוות.
 העלאת המוטיבציה בקרב הצוות.
 להעז לחלום והרצון לשנות תחומים אחרים בביה"ס.
 חיזוק הקשר בין תלמידים לבין הצוות החינוכי ורכישת האמון ההדדי.
 שינוי תדמית בית הספר והגדלת מספר הנרשמים לביה"ס.
 העלאת ההישגים הלימודיים בקרב הלומדים בעקבות פניות ללמידה ותחושת בטחון.
 יצירת שפה אחידה בביה"ס.
 גאווה ויצירת דוגמה – מודל להצלחה.

Back to school. Vector set.

תוצרי לוואי שליליים ומחירים להצלחה:

 השקעת זמן רב של הצוות המקצועי והמערך הטיפולי בביה"ס ללא תגמול.
 חשש מחוסר שיתוף פעולה והתמדה של כלל צוות.
 קושי בגיוס משאבים ובמימון לטווח הרחוק.
 השקעת אנרגיות וחרדות מכישלון.
 חשש מהתרופפות והיעדר עקביות בעקבות הצלחת התוכנית.

Back to school. Vector set.

תיאור הפעולות שהביאו להצלחה:

(תחילה ברמת מנהלת +צוות פדגוגי מוביל + מערך טיפולי)
 ישיבת הצוות הפדגוגי והמערך הטיפולי ביוזמת המנהלת לניתוח תוצאות מיצ"ב אקלים.
 בניית תוכנית עבודה מפורטת והגדרת יעדים ומטרות לטווח הקצר ולטווח הארוך.
 פגישה עם אנשי מקצוע בתחום ההתנהגותי –חברתי והחלטה להכשיר את הצוות בהשתלמות מקצועית בתחום.
 בניית תקנון הכולל חוקים ונהלים והגדרת מדרג תגובות במקרה של הפרת התקנון.
 שיתוף צוות המורים בתקנון ויצירת שיח (התרשמות ומשוב חיובי או העלאת קשיים).
 שינוי ניסוח התקנון בעקבות דרישות הצוות.
 קביעת נורמות מקובלות ע"י הצוות המקצועי וצוות המורים לסגירת התקנון.
 חשיפת התקנון הבית ספרי בקרב תלמידי ביה"ס במעגלי שיח בכיתות וכן פרסום באתר ביה"ס ותפוצה להורים.
 שליחת התקנון לפי בתי אב ודרישת אישור חתום על קריאתו יחד עם התלמיד .
 קיום ישיבת צוות לצורך ניסוח וכתיבת אמנה בית ספרית עליה יהיו חתומים כל תלמידי ביה"ס.
 עיצוב גרפי של רציונל התוכנית אשר מונחה על עקרון "הגבולות שומרים על החופש שלי" – שלטים מאירי עיניים.
 תליית השלטים בכל כיתה במקום בולט והדגשתו ע"י המחנכת מידי יום!
 העברת סדנא למחנכות בעניין קיום מעגלי שיח בנושא: התקנון ואופן הצגתו לתלמידים.
 צוות המחנכות החל בשיח אחיד בעניין התקנון בכל כיתה.
 נערכו ישיבות לקבלת משוב מהצוות והעברת התחושות שעלו בקרב התלמידים.
 קיום מפגשי צוות פדגוגי +מנהלת בעניין חוסר תגמול התנהגויות נורמטיביות.
 ניסוח תוכנית" ההתנהגותון " אשר מטרתה לתגמל התנהגויות חיוביות.

Back to school. Vector set.

רעיון תוכנית ההתנהגותון שנגזר מתוך התקנון הבית ספרי:

לכל תלמיד ניתנות 20 נקודות בתחילת כל חודש עליו לשמור על 20 הנקודות עד סוף החודש.

בסוף החודש תלמיד אשר שמר על מס' הנקודות יזכה להשתתף בהפעלה / אטרקציה שתיוחד אך ורק לתוכנית זו.

כל מחנכת קיבלה תיקייה ובה קריטריונים ומספר הנקודות העשויות לרדת בעקבות אי ציות להן. כגון: איחור בוקר, אלימות מילולית, הפרעה במהלך השיעור וכו' .

אין העלאת נקודות בשום מקרה !!!
1. צוות המורים המחנכים והמורים המקצועיים החלו בהרצת התוכנית.

2. התלמידים עודכנו בהפחתת הנקודות בזמן אמת ונרשם תיעוד של תאריך +שעה +הפרת החוק.

3. בזמן ההפסקות מחויב כל איש צוות תורן לדווח על התנהגות בלתי הולמת למחנך הכיתה אשר עליו לתעד ולדווח את הפחתת הנקודות.

4. מתנהל משוב ובקרה של התוכנית באופן עקבי.

5. צוות המורים מונחה להמשיך בעקביות ואף לערוך דיונים במעגלי שיח כיתתיים, להכיל ולתת מענה לקשיים ולהעצים התנהגויות נורמטיביות.

6. הדגשת חובות התלמיד וזכויותיו תוך שימת דגש שמטרת התוכנית היא לרווחת התלמידים. שמירה על נורמות של כבוד הדדי, יצירת אוירה נעימה ותחושת מוגנות אשר תביא לחופש למידה, יצירה והנאה במשך יום הלימודים והשהייה בביה"ס.

7. הצוות המקצועי (בהמשך לניתוח נתוני אקלים המיצ"ב) נפגש במטרה לבנות שאלון פנימי אשר יבחן את מידת שביעות רצון התלמידים מהאקלים הבית ספרי. לשאלון זה קראנו – מצביות.

8. מחנכות הכיתות מקבלות את המצביות וחוות דעתן על ההיגדים והניסוח עפ"י רמות שכבות הגיל.

9. מצביות מוכנות מועברות לכל כיתה ע"י היועצת ולא ע"י מחנכת הכיתה.

10. המצביות הפנימיות נבדקות ע"י היועצת וכל מחנכת מקבלת לידיה את הממצאים.

11. כל מחנכת בונה תוכנית עבודה בעקבות הממצאים במטרה לחזקם ולשפרם.

12. הצוות מתכנס ומחליט על אטרקציה בעלת ערך לתלמידים אשר צברו 20 נקודות חודשיות.

13. יצירת קשר ותיאום עם המפעילים החיצוניים.

14. הפצת תאריך האטרקציה בקרב התלמידים לעורר סקרנות ומוטיבציה.

15. ניהול וסיכום ע"י המחנכות של רישום תלמידים זוכים בהפעלה החודשית והזמנתם לאירוע המסכם.

16. קיום אירוע שיא- מדי חודש – צפייה בסרט+ פופקורן (בביה"ס), יציאה לטיול, הצגת ילדים מרהיבה . מופע ברייקדאנס + סדנא ולימוד ע"י אמן מוכר (שחקן מהפסטיגל) –אירוע "שווה" שיגרום לכולם לשאוף להשתתף בו .

17. מציאת חלופה לתלמידים שלא צברו 20 נקודות :עבודה בנושא כלשהו בכיתת האם ע"י מחנכות מקבילות – דפי עבודה ומשימות חקר מגוונות.

18. דיווח ליועצת ביה"ס ולצוות הטיפולי על תלמידים שאינם יוצאים לפעילות "התנהגותון" מידי חודש.

19. קיום ישיבה (מחנכת + יועצת) על אותם תלמידים ששוב ושוב נרשמים בגין התנהגות בלתי הולמת ומציאת דרכי טיפול ופתרונות לתלמידים אלו (מערך תמיכה, חוזה אישי, תוכנית מעקב, שיחות אישיות, צוות טיפולי –רגשי ועוד …).

20. המשך מעקב חודשי ומיפוי התלמידים בעלי התנהגויות חריגות.

21. המשך מקב ותצפיות של צוות המורים בזמן ההפסקות.

22. ישיבה+שיון+קבלת החלטות +הקמת צוות "מגשרים".

23. הקמת "צוות מגשרים" : תוכנית מגשרים נבעה מתוך צורך לסייע לצוות המורים בפתרון סכסוכים בזמן ההפסקות ומטרתה לפתור בעיות/קשיים בין תלמידים. המגשרים הינם תלמידים אחראים ובוגרים אשר עברו הכשרה ע"י מורים מקצועיים בתחום הגישור.

24. צוות "המגשרים" פועל בהתנדבות בזמן ההפסקות ומיישב סכסוך בין תלמידים. לכל כיתה הוצמדו זוג מגשרים קבועים אשר מלווים את הכיתה במהלך השנה. אחת לחודש הם מגיעים לכיתה זו ומעבירים פעילות חברתית חינוכית בעלת מסר של כבוד הדדי ומעורבות חברתית.

25. קיום מפגשים עם צוות המגשרים לצורך קבלת משוב.

26. רכישת וסטים זוהרים לצוות המגשרים על מנת שיבלטו בחצר ביה"ס.

27. צוות המגשרים הונחה לחלק סוכריה/מדבקה לתלמידים ש "נתפסו" בהתנהגות חיובית בזמן ההפסקה(עזרה לחבר ועוד…).

28. במפקד השבועי – המתקיים אחת לשבועיים, מנהלת ביה"ס משבחת ומציגה את פעילות המגשרים והתקדמות התוכנית בכלל. חיזוק ועידוד התלמידים שהתאמצו במהלך החודש.

29. המשך מעקב וישיבה בעניין התלמידים בעלי הקשיים והצרכים המיוחדים שלא מצליחים לשמור על 20 נקודות.

30. קבלת החלטות לגבי תלמידים עם קשיים בתחום החברתי – פרויקט חונכות.

31. הקמת צוות אח"מ – כ-15 תלמידים בעלי כישורי מנהיגות חברתיים המתנדבים לחנוך תלמידים בעלי קשיים חברתיים –התנהגותיים. המפגש ביניהם נערך פעם אחת בשבוע בהפסקה אחת.
המטרה: לייצר לתלמיד כתובת/מענה של "אח –בוגר", חיקוי דמות הבוגר והגברת תחושת המסוגלות האישית.

32.  מעבר למפגש השבועי רשאים, החונך והחניך, להיפגש יותר ועפ"י רצונם.

33. הכשרת צוות אח"מ ע"י יועצת ביה"ס – זיווג תלמידים בעלי קשיים לצוות אח"מ (עפ"י החלטות המחנכות והצוות הטיפולי).

34. בנוסף לכל האמור לעיל ממשיכים יוזמה שהייתה קיימת לפני התוכנית.

35. קיום מפגשי "שבת אחים" (כיתות אחיות) תוך עיבוי המפגשים והגברת מינון המפגשים (אחת לחודש). מטרת המפגשים – יצירת אינטראקציה בין התלמידים הבוגרים לצעירים קיום שיח זוגי של תכנים ערכיים בהלימה לתוכנית החברתית הארצית "מפתח הלב".
כיתות ד' חונכות את כיתות א'.
כיתות ה' חונכות את כיתה ב'.
כיתות ו' חונכות את כיתה ג'.

36. המחנכות של השכבות נפגשות לצורך זיווג חונך וחניך, קביעת לו"ז מפגשים, חלוקת תפקידים (לגבי תוכן המפגשים ומי אחראי להכינם?).

37. המחנכות מסכמות מי אחראי על תיעוד המפגשים, תוצרים ופרסומם באתר ביה"ס ובקבוצות ההורים.

38. קיום פגישת משוב והצגת תוצרים יחד עם הצוות הפדגוגי ומנהלת ביה"ס להפקת לקחים ולשיפור המפגשים.

39 קיום ישיבות צוות בעקבות היעדר עידוד תלמידים בעלי התנהגויות חריגות אשר עשו כברת דרך כלומר : עשו שינוי גדול ומהותי אך עדיין אינם מגיעים לצבירת הנקודות המלאה (בהתנהגותון).

40. בעקבות זאת מתקבלת החלטה על הקמת "קיוסק המידות הטובות" – כרטיסים שמחלקים מחנכי הכיתות לתלמידים שמשתדלים ועושים מאמצים לשמור על 20 נק' (בהתנהגותון) אך אינם זוכים להשתתף באירוע המסכם (השיא). המטרה : עידוד התנהגויות חיוביות ותגמול מיידי לאותם תלמידים בעלי קשיים שעושים שינוי ומגלים רצון להצליח וראויים להערכה .. התגמול: תלמיד שצובר כרטיסי קיוסק יוזמן בסוף החודש עם כרטיסיו (אפילו אחד !) לבחור פרס מתוך "קיוסק המידות" שמפעיל צוות של תלמידים בוגרים ואחראים השייכים לקבוצת מנהיגות צעירה בביה"ס .

41. במידה וישנם תלמידים אשר עדיין אינם מצליחים לצבור 20 נק' בתום תקופת הצבירה על אף כל אותן תוכניות, ילדים אלו מאותרים ע"י הצוות המטפל על סמך דיווחי המחנכות במיפוי ההוליסטי ועפ"י דיווחי צבירת הנקודות ונבנית עבורם תוכנית עבודה אישית מבוססת על חוזה אישי במידת הצורך יקבלו שעות טיפול רגשי ע"י מטפל בתנועה.

42. בעקבות הרצת התוכניות שלעיל התקיימו "מציביות" פנימיות אשר הצביעו על מגמת עלייה ושיפור האקלים באופן משמעותי . הנתונים נחשפו לתלמידים ולצוות החינוכי.

43. הצוות הרב מקצועי המשיך בחשיבה כיצד לשפר את המצב בהפסקות ולשמר את הקיים והוחלט ליזום "הפסקה פעילה" שמשמעותה להפעיל את התלמידים ע"י תחנות ובהם משחקי ומתקני ספורט בזמן ההפסקה . התחנות מופעלות ע"י בוגרים קבועים ואחראים.

44. נתוני המיצ"ב הראו שיפור משמעותי ואף מעל הממוצע הארצי!! (ראה שקופיות מספר 7,8) הצוות ממשיך בהתמדה ובעקביות בשפה האחידה ובתוכניות המגוונות להעלאת תחושת המוגנות ושיפור האקלים הבית ספרי .

45. הרגשת אחריות והאכפתיות של הצוות ניכרת בתהליך ובשינוי באופן יום-יומי.

Back to school. Vector set.

עקרונות הפעולה:

 בניית תוכנית עבודה מערכתית בנושא אקלים בית ספרי לאור נתוני מיצ"ב .
 ניסוח תקנון בית ספרי + מדרג תגובות קבוע וברור .
 גיוס שותפים ראשונים (צוות מוביל שסחף אחריו את שאר אנשי הצוות , התלמידים וההורים)
 יישום מוקפד של התקנון ותיעוד נקודות ב-"התנהגותון".
 יצירת שיח אחיד (שפה משותפת בקרב כל באי ביה"ס – צוות מורים, עובדי מנהלה, תלמידים והורים).
 למידת עמיתים מעגלי שיח של הצוות במשך התהליך להעלאת קשיים ופתרונם .
 שיקוף תמונת מצב עדכנית לתלמידים בזמן אמת לאחר התנהגות בלתי הולמת ומאידך שבח והעצמת התנהגויות חיוביות.
 קיום פעילות / אטרקציה בעלי ערך בפרקי זמן קבועים להוקרה ורכישת אמון הדדי.
 בקרה והערכה של התוכנית במהלך כל השנה ובעקבות כך שיפור ושדרוג המצב הקיים.
 הקמת תוכניות (צוות מגשרים, כיתות אחיות, צוות אח"מ, קיוסק המידות הטובות, הפסקה פעילה…..) תוך כדי התהליך ובעקבות קשיים שעלו.
 שיתוף התלמידים ושימוש בוגרים אחראים לפרויקטים השונים במטרה להוות דוגמא לאחרים ולמעורבות חברתית.
 תגמול הולם אשר יוצר סקרנות ומוטיבציה לשיפור התנהגויות חיוביים.
 שיח מכבד וקיום מעגלי שיח כיתתיים אשר מכילים ומאפשרים ביטוי לתלמידים ומענה לקשיים התנהגותיים חברתיים.
 גיוס משאבים ומימון כספי לצורך פעילויות אטרקטיביות בסיום תקופת הצבירה.
 פרסום האטרקציה בקרב התלמידים לשם עידוד לשליטה עצמית בהתנהגות אשר תביא להשתתפות בה.
 שיתוף וחיבור בין כל הגורמים השותפים להצלחת התוכנית: מורה (מחנך) + מורה מקצועי + צוות מקצועי טיפולי +הורים.
 פרסום תמונות מהאטרקציות בקרב כלל התלמידים (אתר +עיתון ביה"ס) לצורך הוקרה ולעידוד התלמידים האחרים.
 פרסום הצלחת התהליך מהמעגל הפנימי והחוצה (בקרב התלמידים וההורים ועד לקהילה העירונית) כולל נתוני המיצ"ב שהראו עלייה משמעותית.

School days. Pictogram icon set. School children.
נקודות מפנה:

 התקנון הועבר בכל בכיתות ע"י המחנכות אך כאשר הילדים התבקשו לחתום על האמנה שקוראת ליישום התקנון הילדים הבינו שהם מתחייבים! והורגש שינוי משמעותי.
 התלמידים תוגמלו על התנהגויות חיוביות מה שלא קרה אף פעם, עד אז היה ברור שכך צריך להתנהג ולא הוקירו זאת.
 כאשר התוכנית התחילה לרוץ …חשבנו כיצד להלהיב יותר את התלמידים?
ואז עלו כל מיני רעיונות בקרב המורים למגוון אטרקציות (לימי השיא) …
וגילינו התלהבות גדולה מצד המורים בתהליך, דבר שסחף את כולםםםם ….
 התלמידים הרגישו בשינוי והגיעו לדווח על התנהגויות חריגות כדי למגר אותן! היה אכפת להם שהצוות יֵדע מכך כדי שאותם תלמידים "יטופלו" ולא יהיו זכאים להשתתף בימי שיא.
 התלמידים חיכו בדריכות לימי השיא ואף היו גאים לבטא עצמם ולספר כיצד חשים מוגנים ובטוחים להגיע לביה"ס.